Home   Curs 2013-2014   Preinscripció i matrícula 2018-19

Preinscripció i matrícula 2018-19

 PORTES OBERTES 21-2-2018  a les 18 hores

La preinscripció és el procés d’admissió d’alumnes en centres sufragats amb fons públics en tots els nivells educatius, des de les llars d’infants fins a la formació professional de grau superior. Aquest procés comprèn un període de preinscripció i un altre de matriculació.

FULL SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

CRITERIS DE PRIORITAT

ÀREA D’INFLUÈNCIA

 

Fases de la preinscripció

Dates

Difusió de l’oferta  
Presentació de sol·licituds
La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia
Llistes amb el barem provisional
Reclamacions del barem provisional
Sorteig
Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions
Publicació de les llista definitiva d’admesos
Període de matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO)

 

Podeu consultar l’àrea d’influència. La proximitat del domicili al centre és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat en l’accés. La llista de centres de proximitat a un domicili relaciona els centres on es pot obtenir la màxima puntuació a l’hora de sol·licitar una plaça escolar, si es demana en primera opció.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR A LA PREINSCRIPCIÓ:

General:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

Criteris de prioritat:

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família.

– Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

– Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *


*

wordpress темы.